Personal Data Protection

Personal Data Protection

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin amacı Patilibahçe Sokak Hayvanları Derneği (Patilibahçe)’nin web sayfasını ziyaretiniz aşamasında Patilibahçe ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartların tespit edilerek ziyaretçilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca aydınlatılması ve gereken durumlarda rızalarının temin edilmesidir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Patilibahçe, ziyaretçi tarafından web sitesine girişi esnasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda herhangi bir şekilde tarafımıza iletmiş olduğu, paylaşmış olduğu kişisel verileri işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemekte ve aktarabilmektedir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Patilibahçe, ziyaretçi tarafından sağlanan kişisel verileri, web sitesine giriş esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi ve tarafınız ile iletişim kurulabilmesi olmak üzere, ziyaretçinin web sitesinde aradığı içeriğe kolayca erişiminin sağlanması, içerikten haberdar olmanızın sağlanması, veri kaybının önlenebilmesi için kopyalama yapılması, ziyaretçiye ulaşılabilmesi amacı için işleyebilir.

Rızaya Tabi İşlemeler Nelerdir?

Söz konusu ziyaretçiye ait kişisel bilgiler, işbu Aydınlatma ve Rıza Metnine ziyaretçi tarafından verilen onay doğrultusunda Patilibahçe web sitesi içeriğinin, yeniliklerin, duyurularının paylaşılması amacı dahil olmak üzere dernek faaliyet bildirimi, tanıtımı, reklam, hedefleme, analiz vb. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil Patilibahçe ile, Patilibahçe’nin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Ziyaretçiye ait kişisel veriler, Patilibahçe harici işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Patilibahçe, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Ziyaretçi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Ziyaretçinin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Ziyaretçi, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Patilibahçe'ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Şirketin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Patilibahçe, ziyaretçi tarafından sağlanan kişisel verileri, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Patilibahçe, herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Patilibahçe, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Patilibahçe, Ziyaretçi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Yukarıda sayılan verilere erişim hakkı ve düzeltme talepleri pb@patilibahce.org adresine e-postayla iletilerek her zaman derneğimize aktarılabilir.